Regulamin

Regulamin Galerii

Niniejszy regulamin określa warunki internetowej sprzedaży dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami) przez firmę Galeria Sztuki Współczesnej „Monitor Artystyczny Poznania” z siedzibą na Os. Kosmonautów 14/160, 61-631 w Poznaniu, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 82458/2011, reprezentowana przez Monikę Czerobską-Witek (dalej zwanym Galerią)

Postanowienia ogólne

1. Galeria za pośrednictwem strony internetowej www.monitorartystyczny.pl prowadzi sprzedaż i wypożyczanie dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, plakatu, fotografii oraz zajmuje się promocją sztuki współczesnej.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawartej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej Klientem) a Galerią. Galeria zapewnia bezpieczeństwo i gwarancje prawidłowo przeprowadzonej umowy kupna-sprzedaży.

3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Klientem a Autorem związane z obsługą i realizacją zamówień, dostawy oraz reklamacji odbywają się za pośrednictwem Galerii.

4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Obrazy, rzeźby, grafika, rysunek, plakat, sprzedawane są w oryginale, natomiast zdjęcia są kopiowane i oprawiane przez profesjonalne laboratorium fotograficzne. Nadruki rysunków na materiałach komercyjnych również wykonywane są przez profesjonalne firmy drukarskie.

6. Do zakupionego oryginalnego dzieła dołączany jest certyfikat z podpisem artysty, umowa z przeniesieniem praw autorskich oraz jego biogram.

7. Galeria na życzenie wysyła Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail informacje dotyczące aktualnej oferty (np. nowości, promocje).

8. Klient składający zamówienie w internetowej Galerii Sztuki Współczesnej „Monitor Artystyczny Poznania” zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

9. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, że dokonanie przez Klienta pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.

10. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

Zasady rejestracji

11. Klient, przed dokonaniem zakupu, zapoznaje się z wybranym dziełem za pomocą opisu oraz zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Galerii, a wszelkie dodatkowe pytania należy kierować pod adresem mailowym Galerii: biuro@monitorartystyczny.pl

12. Zamówienie możliwe będzie do zrealizowania pod warunkiem prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza z danymi osobowymi Klienta. Nie wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie ono anulowane.

13. Podanie przez Klienta danych rejestracyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające w błędnego podania danych przez Klienta.

14. Klient zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uznaje się kontakt lub doręczenia na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.

15. Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niepełne).

16. Dokonanie rejestracji na stronie Galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Galerię danych osobowych Klienta (jeżeli takie zostały podane).

17. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie i będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Galeria. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych.

Realizacja zamówień

18. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Galeria nie ponosi za nie odpowiedzialności.

19. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego potwierdzenie oznacza akceptację Regulaminu Galerii Sztuki Współczesnej „Monitor Artystyczny Poznania”.

20. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 h na dobę.

21. Galeria dokonuje potwierdzenia dostępności dzieła w terminie 24 h od złożenia zamówienia. W tym czasie Strony powinny uzgodnić elementy transakcji zgodnie z zapisami Regulaminu. W przypadku nie uzgodnienia warunków rezerwacja zostaje automatycznie zerwana.

22. Czas realizacji zamówienia Dzieł (poza fotografią) wynosi do 7 dni, natomiast w przypadku fotografii wynosi do 21 dni roboczych (w zależności od jakości i dostępności pliku fotograficznego) licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż dwadzieścia jeden dni roboczych, Galeria skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

23. W przypadku fotografii Galeria może zwrócić się o wpłaceniu zadatku w wysokości 40% ceny detalicznej. Po wykonaniu zlecenia Klient zostanie powiadomiony przez Galerie o konieczności uregulowania pozostałej kwoty.

24. Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Dzieł nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Zakup i dostawa

25. Zamówienie składa się za pomocą formularza na stronie Galerii.

26. Klient, wybrane przez siebie dzieło, powinien dodać do Koszyka, następnie wybrać przycisk „Zamówienie”. W dalszej kolejności powinien wypełnić formularz i wybrać przycisk „Potwierdź”, wówczas następuje wysłanie do Galerii zapytania o dostępności dzieła oraz nadanie umieszczonym w Koszyku dziełom statusu rezerwacji. Rezerwacja utrzymywana jest przez okres 48 h.

27. Galeria potwierdza w ciągu 24 h otrzymane zamówienie, następnie kontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazanym przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Strony uzgadniają wszystkie elementy transakcji zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby nie doszło do uzgodnienia warunków, Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

28. Jeżeli Strony znajdą porozumienia w sprawie warunków zakupu Dzieła, Klient dokonuje zapłaty 100% zapłaty zaliczki na rachunek bankowy Galerii w terminie 3 dni roboczych. Wysokość zaliczki jest suma ceny sprzedaży dzieła i kosztów dostawy.

29. Możliwa jest również płatność gotówką. Następuje ona podczas osobistego odbioru dzieła, szczegóły zostają uzgodnione indywidualnie z Klientem.

30. Galeria wystawia rachunek wraz z certyfikatem oryginału w przypadku fotografii oraz przekazuje umowę z przekazaniem majątkowych praw autorskich. Wszystkie dokumenty przekazana są Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.

31. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub innej firmy kurierskie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Istnieje również możliwość odbioru dzieła osobiście.

32. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie dzieła. Koszty dostawy pokrywa Klient, obejmują one ubezpieczenie oraz opakowanie przesyłki.

33. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wypływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.

Wypożyczenie

34. W ramach usług świadczonych przez Galerię istnieje możliwość wypożyczenia wybranych przez Klienta Galerii dzieł dowolnego Autora, na warunkach odpłatnego najmu z możliwością późniejszego zakupu (w tym trybie zakupowym przewidywane są atrakcyjne rabaty).

35. W przypadku fotografii najkrótszy okres wypożyczenia wynosi 2 miesiące, licząc od daty realizacji przelewu bankowego zaksięgowanego na koncie Galerii. Pozostałe Dzieła można wypożyczać na dowolny okres po wcześniejszym ustaleniu terminu z Galerią.

36. Koszty dostawy i odbioru prac ponosi Klient.

37. Po upływie tego czasu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych obiektów, lub ich zakupu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

38. W przypadku niezastosowania się do tych ustaleń na Klienta nałożone będą karne odsetki w wysokości 5% kwoty faktycznej ceny dzieła naliczane od dnia zakończenia trwania umowy najmu.

Produkty komercyjne

39. W ramach usług prowadzonych przez Galerię niektóre prace (przede wszystkim rysunki) mogą zostać wykorzystane jako produkty komercyjne. Realizujemy na zamówienie nadruki na kubkach, koszulkach, bieliźnie, bluzach, w formie pocztówek, zaproszeń, plakatów. Wszystkie zamówienia będą realizowane indywidualne, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów drogą e-mail.

40. Istnieje możliwość zamówienia rysunków współpracujących z Galerią Autorów.

Wady, zwroty

41. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli w takim jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągi 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe lub gotówką. W przypadku zwrotu dzieła koszty dostawy do klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

42. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionej pracy, które wynikają z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta, a w szczególności różnicy w barwach, odcieniach i kontrastach danej pracy, nie stanowią podstawy do reklamacji dzieła sztuki.

43. O niezgodności Dzieła z umową należy powiadomić Galerię drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@monitorartystyczny.pl

44. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu będzie uwzględnione tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty bądź firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Jednocześnie informujemy, ze każda przesyłka nadawana przez galerię jest ubezpieczona i w przypadku naruszenia opakowania, zalania, złamania, czy naruszenia taśmy ochronnej, konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego regulowanego przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską.

45. Galeria zwróci kwotę transakcji w terminie 7 dni od momentu zakończenia procesu reklamacyjnego.

46. W przypadku indywidualnego zamówienia Klienta zwroty nie będą uwzględniane.

Postanowienia końce

47. Wszystkie Dzieła prezentowane w Galerii znajdują się za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dziel. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronie www.monitorartystyczny.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.

48. Wszelkie pytania kierować proszę na adres: biuro@monitorartystycz.pl

49. Galeria zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez informowania o tym Klientów. Zmiany będą każdorazowo publikowane na stronie Galerii.

50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

51. Wykorzystywanie treści tej strony bez pisemnej zgody jej właścicieli jest zabronione.

Polityka Cookie
Polityka Cookie
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli Państwa ustawienia przeglądarki pozwalają na stosowanie cookies, nasza witryny będzie je Państwu wysyłać w celach statystycznych. Możecie Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce dotyczące cookies i je blokować. Więcej informacji w "Pliki cookies".

Copyright © 2013 Monitor Artystyczny

{nocache:b654f8ecbc534e341d6a48cbf2431df8#0}
Sklep internetowy Shoper.pl